Program 2023 – 2027

I perioden 2023 – 2027 vil vi arbeide målbevisst for at:

 • du og fremtidige generasjoner skal leve gode liv i kommunen vår
 • vi ser fremover, vi er modige og vi setter hensynet til miljø og natur i sentrum 
 • vi vil ta vare på og videreutvikle et velferdssamfunn for alle, for alltid i kommunen vår
 • vi tar alltid hensyn til ny kunnskap når vi treffer våre beslutninger.

Her ser du våre løsninger som vi vil prioritere for å nå ambisjonen om det gode liv for alle:

 

Helse og omsorg  

Hjelp og omsorg til alle som har behov for det er en av de viktigste oppgavene for kommunen. En større andel eldre i årene fremover krever økt innsats fra kommunen. Vi ser også at det er behov for å styrke innsatsen innen psykisk helse for alle aldersgrupper.

Mange innbyggere står uten et fullverdig fastlegetilbud og kommunen har utfordringer med å få ansatt nok sykepleiere og andre kvalifiserte helsearbeidere.

 

Det viktigste målet for oss de kommende årene er å

 • styrke bemanningen og kompetansen i helse- og omsorgstjenesten 
 • utvikle seniorboliger i samarbeid mellom kommunen og private aktører
 • prioritere hjelp til å tilrettelegge boligen din slik at du kan bo hjemme så lenge du vil. Og også sikre at det finnes et godt tilbud til deg når du ikke lenger vil bo hjemme
 • etablere rutine for forebyggende hjemmebesøk hos pensjonister som ikke har omsorgstjeneste
 • styrke tilbudene til deg som har utfordringer med rus, psykisk helse eller nedsatt funksjonsevne

 

Frivillighet  

Frivilligheten er det viktigste supplementet til kommunens tjenester.

Frivillighetens bidrag på andre områder er også viktig for at Færders innbyggere skal kunne leve gode liv.

Å delta i frivilligheten gir også i seg selv gode opplevelser i hverdagen.

Frivillighetsarbeid finner ikke sted bare gjennom organisasjoner og lag, men også uorganisert gjennom ulike initiativ.

 

Vi vil styrke både det organiserte og uorganiserte frivillighetsarbeidet: 

 • vi vil legge til rette for at frivilligheten skal kunne benytte kommunale skoler og anlegg på svært rimelige vilkår
 • vi vil sette Frivilligsentralen, både på Nøtterøy og Tjøme, i stand til å styrke det frivillige engasjementet innen omsorgssektoren, integrering av nye innbyggere og ulike miljøtiltak
 • vi vil støtte opp om sosialt entreprenørskap der initiativet har et sosialt formål eller dekker et velferdsbehov
 • vi vil utvide frivilligtilbudet i utkantene av kommunen vår for å nå enda flere innbyggere

 

Samferdsel  

Bypakke Tønsberg-regionen har som formål å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem. Planen om bro fra Ramberg til Smørberg bygger ikke opp under dette formålet. Planen innebærer økt biltrafikk og negative konsekvenser for klima og miljø, boligområder og dyrkbar mark.

En realisering av Ramberg-Smørberg vil være svært kostbart for fylkeskommunen og vil føre til at andre oppgaver må nedprioriteres

 

Vi vil 

 • arbeide for en fastlandsforbindelse som primært dekker beredskapsbehovet og tilfredsstiller dagens miljøkrav
 • gjøre det attraktivt for deg å velge gange, sykkel eller kollektivtransport ved å
 • bedre vedlikehold av gang- og sykkelveier, hele året
 • etablere praktiske og trygge parkeringsplasser for sykler
 • arbeide for gratis busskort for alle opp til og med 17 år
 • utvide kollektivtilbudet med Hent-meg ordning 
 • etablere ordning for gratis utprøving av el-sykkel

 

Klima- og miljø  

Klimaendringer påvirker alle. Også oss som bor i Færder. Tydelige tegn er manglende skiføre om vinteren og ekstreme regnskyll om sommeren.

Naturmangfoldet er også truet. Selv her hos oss. Vi ser det i havet, der yrkesfiskerne mister levebrødet når torsken og andre fiskearter og skalldyr er truet. Og på land er flere planter, fugler og insekter rødlistet.

 

Vi vil: 

 • stanse nedbygging av naturen og matjord 
 • stanse privat utbygging i strandsonen
 • bevare naturmangfoldet ved å sikre sammenhengende natur-korridorer
 • innføre meldeplikt ved hogst i private og kommunale skoger*
 • hjelpe husholdninger med å redusere strømbruken og gi tilskudd til energisparing
 • intensivere tiltak for ren Oslofjord
 • restaurere bekker og sette krav til bredere kantvegetasjon mellom bekker og landbruk.
 • styrke samarbeidet mellom kommunene om tiltak Oslofjorden

 

Arealnøytralitet

For å stanse tapet av biologisk mangfold må vi få slutt på overforbruket av naturen. Dersom noe skal bygges, må vi plassere dette på arealer som allerede er ødelagt og som ikke egner seg for restaurering. Naturskog, myr og annen våtmark, artsrikt naturlandskap og strandsoner er eksempler på viktige naturtyper som vi må bevare.

 Vi vil:

 • øke gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt for menneskelige inngrep
 • ha bestemmelse i planleggingen som sikrer at vi unngår, avbøter, restaurerer eller kompenserer inngrep i naturen
 • kartlegge naturtyper i kommunen og etablere naturregnskap i Færder
 • etablere oversikt over områder der det er behov for restaurering for å bevare biologisk mangfold og opprettholde økologisk varsomhet

 

Sentrum- og stedsutvikling   

I Færder har vi tre sentrumsområder – Teie, Borgheim og Tjøme sentrum. Disse må nå få utvikle og styrke sin attraktivitet for innbyggerne og næringslivet. 

Stedsutvikling er utgangspunktet for å bygge livskraftige samfunn, som fungerer hele året. 

 

Vi vil

 • fortsette utviklingen av Færders tre sentre; Borgheim, Teie og Tjøme, slik at disse utvikles for å dekke innbyggernes behov 
 • legge til rette for en større variasjon i boligtyper og boformer, som leiligheter, førstegangsboliger, minihus og boliger med fellesfunksjoner.
 • styre hvor boliger skal utvikles, slik at vi ivaretar og fremmer Færders særpreg, så som kulturlandskap, kulturminner, natur og landbruksmiljø
 • fortette med kvalitet – ikke kvantitet. Et godt bomiljø, med korte avstander i hverdagen er et viktig folkehelsetiltak
 • forhindre nedbygging av matjord og LNF-areal og sørge for at utvikling skjer i samspill med omgivelsene

 

Kommuneøkonomi  

En sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne leve gode liv. Både i dag og i fremtiden. Men selv om Færder får et overskudd for 2022 må vi iverksette tiltak for å øke kommunens inntekter. Fordi:

 • Færder har svakere inntektsgrunnlag de fleste andre kommuner – ikke kraftinntekter (312 kommuner har) eller eiendomsskatt (320 kommuner har)
 • kommunen har høy gjeld og økte renter vil medføre økte rentekostnader
 • eldrebølgen vil kreve mye av oss fremover
 • det er ikke utsikter til økte statlige overføringer til kommunen

 

Vi kan ikke akseptere kutt i velferdstilbudet til innbyggerne. Vi er derfor for tiltak som øker kommunens inntekter. Men innbyggerne må ikke samlet sett få økte skatter, avgifter og gebyrer. Boplikten må derfor vernes og styrkes.

 

Vi vil

 • opprettholde boplikten på Tjøme, Brøtsø og Hvasser
 • innføre boplikt på Nøtterøy for nye boliger i sjønære områder 

Vi mener det er bedre å innføre eiendomsskatt enn å øke kommunale avgifter/gebyrer da eiendomsskatt rammer innbyggerne minst. Innføring av eiendomsskatt medfører at også eierne av fritidsboliger må betale denne, mens vi skjermer innbyggere med svak økonomi. Gjennom en moderat eiendomsskatt kan vi for eksempel redusere gebyret på trygghetsalarm (i dag kr 7.092,-) og gebyret for kulturskolen (i dag kr. 1940,-). 

 

Oppvekst  

 

Færder kommune har mange tilbud og tjenester til barn og unge i kommunen. Å investere tidlig, slik at barn og unge får en god oppvekst er viktig.

Kommunens ansvar, forankret i helhetlig plan for oppvekst, er å sørge for at tjenester og tilbud er tilgjengelige for alle. 

For at barn og unge skal få den hjelpen de trenger, må også de som arbeider i denne sektoren ha gode arbeidsforhold og gis medvirkning og tillit. 

 

Vi vil 

 • fortsette styrkingen av laget rundt elev og lærer, både ved å styrke PPT-tjenester og ved å ta inn andre relevante yrkesgrupper i skolen
 • etablere en alternativ læringsarena for elever i egen kommune, slik at kommunen opprettholder kompetanse og ikke tvinges til å kjøpe elevplasser i andre kommuner
 • gi mulighet for leksefrihet på 1-4. Trinn
 • at kommunen etablerer skolehager ved alle skoler
 • at kommunen skal inngå avtaler som sikrer alle barn i skoler og barnehager har tilgang til naturområder
 • opprettholde gratisprinsippet, men samtidig sikre at alle skolene har samme utgangspunkt 
 • utrede «En time teller», som en inntektsmulighet for skoleklasser
 • at kommunen dekker kostnadene til mobiltelefon som også benyttes som arbeidsverktøy for ansatte i oppvekstsektoren
 • utvide Fritid Færder og etablere fritidstilbud på alle ungdomsskolene i Færder. I tillegg vil vi utrede mulighet for å utvikle barneskolene som fritidsarena